توسعه سرمایه‌گذاری از طریق مدیریت بهینه منابع و مصارف
افزایش درآمد و سودآوری
افزایش سهم بازار
تقویت تولید داخل
افزایش بازده دارایی‌ها و افزایش هم‌افزایی ظرفیت‌های درون گروهی
افزایش صادرات
توانمند‌سازی نیروی انسانی
تکمیل زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری
ادامه مطلب