شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری الوند با اخذ مجوز شماره ... مورخ ... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ... با سرمایه اولیه .. میلیارد ریال به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ... در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. در تاریخ... بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت ، از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ... در بورس اوراق بهادار تهران با نماد ” ... “ پذیرفته شده و در ... نماد معامله آن گشوده و عرضه عمومی سهام، صورت پذیرفت. سرمایه این شرکت در حال حاضر... می باشد. شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری الوند در حال حاضر دارای چندین شرکت بورسی وغیر بورسی بوده و نقش بسیار با اهمیتی در ارزش آفرینی، رشد اقتصادی و اشتغال کشور به ویژه در استان‌های مرزی به عهده دارد.